Pravila o zaštiti privatnosti

Svi podaci o ličnosti su zaštićeni u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i opštom evropskom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti.

Donat Mg može da prosledi prikupljene podatke o ličnosti adresata svojim ugovornim partnerima na obradu i korišćenje unutar i van EU isključivo u svrhe za koje je adresat dao izričit pristanak, konkretno za elektronsko obaveštavanje.

Ukoliko su pojedinci dali izričit pristanak za korišćenje svojih podataka o ličnosti za elektronsko obaveštavanje kako je definisano gore, isti će biti korišćeni isključivo u tu svrhu dok pojedinac ne opozove svoj pristanak.

Pojedinac može u bilo kom trenutku da zatraži prekid korišćenja, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti koje je dao prilikom prijave, a Donat Mg će u potpunosti postupiti po njegovom zahtevu. Opoziv, ispravka ili brisanje može da se sprovede u okviru poslatih e-vesti klikom na link „odjava“. Opoziv može takođe da saopšti na adresu sedišta društva Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, ili na e-adresu: [email protected] Pojedinac može bilo kada da podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti.

Na zahtev pojedinca Donat Mg će mu dostaviti informaciju o njegovim podacima o ličnosti kojim raspolaže u svojoj evidenciji, kao i ostale relevantne i dostupne informacije o obradi njegovih podataka.

Navedeni podaci o ličnosti biće odgovarajućim tehničkim, organizacionim i kadrovskim merama zaštićeni od gubitka, kao i od pristupa i upotrebe od strane neovlašćenih lica.

Donat Mg ne preuzima odgovornost za tačnost i ažurnost podataka o ličnosti koje mu je pojedinac stavio na raspolaganje; za tačnost i promene tih podataka isključivo je odgovoran pojedinac.